Home » Contact » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AJP Leer 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Artikelen en overeenkomsten

2.1 De artikelen die AJP Leer verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen te allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald.

2.2 Bestellingen kunnen per e-mail en via de internetsite worden geplaatst, dus:

  • Via de website www.ajpleer.nl of

  • Via: info@ajpleer.nl

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AJP Leer. AJP Leer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AJP Leer dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en verwerkingskosten, exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is AJP Leer bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 AJP Leer is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/ of heffingen aan u door te berekenen.

3.4 De in de laatst verschenen internetpagina van AJP Leer vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie adviseren wij u altijd aan de internetsite te raadplegen.

Artikel 4. Levering

4.1 De meeste artikelen in de webshop zijn op voorraad en zullen direct na ontvangst van betaling verzonden worden. Indien een artikel niet op voorraad is, streven wij naar levering binnen een week, echter de uiterste levertijd zal maximaal 30 dagen zijn. Indien de levertijd langer zal duren dan deze 30 dagen, zal AJP Leer onmiddellijk de klant hiervan in kennis stellen met opgave van de verwachte levertijd. Als dit voor de klant een probleem is kan de klant onmiddellijk de koop ontbinden. Gaat de klant akkoord, dan gaat de nieuwe verwachte levertijd in. AJP Leer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor een van deze indicatie afwijkende levertijd.

Artikel 5. Betaling

5.1 U kunt op verschillende manieren betalen:

  • Via iDEAL of

  • Het bedrag overmaken op onze Rabobank rekening NL85RABO0141552565 t.n.v. AJP Leer te Scheerwolde. IBAN Code: NL85 RABO 0141 5525 65 en de BIC Code: RABONL2U voor betalingen uit het buitenland of

  • U komt na het maken van een afspraak naar onze showroom om de producten bij ons af te halen. U betaalt contant of via pin, zonder bezorgkosten.

5.2 Wanneer u niet tijdig betaalt zullen de bestelde goederen niet verzonden worden. Daarnaast bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,00 verschuldigd. AJP Leer kan dan nakoming van haar verplichting opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van AJP Leer, totdat men aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 AJP Leer is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van AJP Leer zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

Artikel 7. Retourrecht

7.1 U heeft het recht uw bestelling uit de webshop tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van uw huis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
Een voor u op maat gemaakt artikel kan niet retour gezonden worden. Het is niet voor niets maatwerk en wij gaan er van uit dat u van te voren goed aan heeft gegeven wat uw wensen zijn.

7.2  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ajpleer.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terug storten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

7.3 Wanneer de door AJP Leer afgeleverde artikelen niet binnen de `zichttermijn` van artikelen 7.1 zijn terug gezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.

7.4 Retourzending van artikelen is voor uw eigen rekening en risico. Het is verstandig bij retourzending een bewijs van verzending te vragen.

Artikel 8. Garantie

8.1 AJP Leer garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan AJP Leer de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door AJP Leer als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij AJP Leer worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, AJP Leer het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van AJP Leer), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; AJP Leer niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van AJP Leer met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

9.2 AJP Leer is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van AJP Leer beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door AJP Leer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat JP Leer deze voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige overeenkomsten met AJP Leer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zal deze worden vervangen door een of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar AJP Leer is gevestigd bevoegd, tenzij AJP Leer voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.