Home » Contact » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AJP Leer 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Artikelen en overeenkomsten

2.1 De artikelen die AJP Leer verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen te allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald.

2.2 Bestellingen kunnen per e-mail worden geplaatst, dus:

  • Via: info@ajpleer.nl

2.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AJP Leer. AJP Leer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AJP Leer dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en verwerkingskosten, exclusief verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is AJP Leer bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 AJP Leer is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/ of heffingen aan u door te berekenen.

3.4 De in de laatst verschenen internetpagina van AJP Leer vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie adviseren wij u altijd aan de internetsite te raadplegen.

Artikel 4. Levering

4.1 AJPLeer verkoopt geen artikelen via webshop. U kunt u bestelling via mail, telefoon of bezoek aan het atelier kenbaar maken.

Artikel 5. Betaling

5.1 U kunt op verschillende manieren betalen:

  • Contant of pin in het atelier

  • Het bedrag overmaken op onze Rabobank rekening NL85RABO0141552565 t.n.v. AJP Leer te Scheerwolde. IBAN Code: NL85 RABO 0141 5525 65 en de BIC Code: RABONL2U voor betalingen uit het buitenland 

5.2 Wanneer u niet tijdig betaalt zullen de bestelde goederen niet verzonden worden. Daarnaast bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van € 100,00 verschuldigd. AJP Leer kan dan nakoming van haar verplichting opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van AJP Leer, totdat men aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 AJP Leer is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van AJP Leer zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

Artikel 7. Retourrecht

7.1 AJPLeer levert uw bestelling op maat, daarvoor is er via mail of een bezoek aan het atelier voldoende overleg. Gemaakte artikelen uit het atelier kunnen niet retour of geruild worden.

7.2  Indien u leer koopt in de lederhandel van AJPLeer kunt u het aangekochte artikel niet ruilen of retour zenden.

Artikel 8. Garantie

8.1 AJP Leer garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende drie maanden na aflevering. Indien gewenst kan AJP Leer de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door AJP Leer als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder.

8.2 Garantie-aanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij AJP Leer worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.

8.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 8.2 gestelde voorwaarden is voldaan, AJP Leer het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van AJP Leer), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

8.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; AJP Leer niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek of wanneer de koper weigert het product voldoende gefrankeerd aan ons toe te zenden voor inspectie.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 De aansprakelijkheid van AJP Leer met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 8 geregelde garantie.

9.2 AJP Leer is niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.3 Voor het overige is iedere aansprakelijkheid van AJP Leer beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

 

Artikel 10. Diversen

10.1 Wanneer door AJP Leer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat AJP Leer deze voorwaarden soepel toepast.

10.2 Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden of enige overeenkomsten met AJP Leer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zal deze worden vervangen door een of meerdere bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze voorwaarden volledig van kracht blijven.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar AJP Leer is gevestigd bevoegd, tenzij AJP Leer voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.