Algemene voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van AJP Leer 
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Artikel 2. Artikelen en overeenkomsten

2.1 De opgegeven prijzen en tarieven zijn in Euro’s en inclusief omzetbelasting.
2.2 De opgegeven prijzen zijn exclusief de verzendkosten.
2.3 Alle opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en verschrijvingen, waarvoor AJP Leer niet aansprakelijk is.
2.4 Voor alle bestellingen geldt geen minimum orderbedrag.
2.5 Door een bestelling te plaatsen gaat men een overeenkomst aan die tot een betalingsverplichting leidt.
2.6 Het aanbod van AJP Leer is vrijblijvend. Zij heeft het recht binnen zeven dagen na ontvangst van een bestelling het aanbod te herroepen. Het aanbod geldt niet voor nabestellingen. 
2.7 De leveringstermijnen die AJP leer opgeeft zijn indicatief en men kan er geen rechten aan ontlenen.
2.8 Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen, gegevens ter zake afmetingen, kleuren gelden slechts bij benadering en zijn slechts indicatief. Deze kunnen geen grond zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
2.9 De zaken, zoals producten van leder of waar leder in verwerkt is, die AJP Leer levert zijn veelal in de natuur gevormd waardoor deze zaken elk voor zich specifieke eigenschappen vertonen in de zin van nerven, structuur, kleur, tint, dikte, tekeningen en dergelijke op en in de zaken. Men aanvaardt door deze zaken te bestellen de eigenschappen van deze zaken.
2.10 De artikelen die AJP Leer verkoopt en levert aan haar klanten kunnen door productontwikkeling aan tussentijdse wijzigingen onderhevig zijn. Zo kunnen de artikelen te allen tijde tussentijds aangepast worden of uit het assortiment worden gehaald.
2.11 Bestellingen kunnen per e-mail of in de web-shop worden geplaatst, dus: 

2.12 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door AJP Leer. AJP Leer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt AJP Leer dit binnen tien werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is AJP Leer bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
3.2 AJP Leer is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/ of heffingen aan u door te berekenen.
3.3 De in de laatst verschenen internetpagina van AJP Leer vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie adviseren wij u altijd aan de internetsite te raadplegen.

Artikel 4. Levering

4.1 AJPLeer verkoopt  artikelen via web-shop. En u kunt u bestelling via mail, telefoon of bezoek aan het atelier kenbaar maken.
4.2 Bestellingen via web-shop en aankopen in het atelier kunnen niet  retour of geruild worden. Besteld u via de web-shop en twijfelt u, dan kunnen we een gratis sample naar toe sturen.

Artikel 5. Betaling

5.1 U kunt op verschillende manieren betalen:

  • Contant of pin in het atelier

  • I-deal
  • Het bedrag overmaken op onze Rabobank rekening NL85RABO0141552565 t.n.v. ho A.J. Peereboom  IBAN Code: NL85 RABO 0141 5525 65 en de BIC Code: RABONL2U voor betalingen uit het buitenland 

5.2 Wanneer u niet tijdig betaalt zullen de bestelde goederen niet verzonden worden.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van AJP Leer, totdat men aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 AJP Leer is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van AJP Leer zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

Artikel 7. Retourrecht

7.1 AJP Leer levert uw bestelling op maat, daarvoor is er via mail of een bezoek aan het atelier voldoende overleg. Koopt u via de web-shop dan heeft u de mogelijkheid een gratis sample te bestellen. Artikelen gekocht bij AJP Leer kunnen niet retour of geruild worden.
7.2  Indien u leer koopt in de lederhandel van AJP Leer kunt u het aangekochte artikel niet ruilen of retour zenden.

Artikel 8. Garantie en Aansprakelijkheid.

8.1 AJP Leer staat er voor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan tijdens de totstandkoming van de overeenkomst geldende wettelijke regels.
8.2 AJP Leer is niet aansprakelijk indien en voor zo ver AJP Leer een overeenkomst door overmacht niet of niet tijdig kan nakomen.

 Artikel 9. Beheer van gegevens.
9.1 AJP Leer registreert alle bestellingen en gegevens van klanten in een klantenbestand. 
9.2 AJP Leer houdt zich aan de Wet persoonsregistraties. AJP Leer respecteert de privacy van de bezoekers van de internetsite en de klanten zo veel mogelijk. AJP Leer verstrekt gegevens uit haar klantenbestand niet aan derden.
9.3 AJP Leer maakt gebruik van mailing lijsten waar klanten alleen met toestemming op geregistreerd worden en waarvan zij zich steeds kunnen uitschrijven.

Artikel 10. Toepasselijk recht

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar AJP Leer is gevestigd bevoegd, tenzij AJP Leer voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.